Klubi põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Jahtklubi Dago on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mis ühendab purjetamisest huvitatud füüsilisi isikuid selle spordiala harrastamiseks, arendamiseks ja toetamiseks.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Jahtklubi Dago (edaspidi Klubi).
1.3. Klubi tegutsemise asukoht Hiiumaa vald.
1.4. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja põhikirjast.
1.5. Klubil on oma sümboolika.
1.6. Klubi tegevuse eesmärgiks on purjetamise ala areng huvimeresõidust võistlusspordini, arenguks vajalike tingimuste loomine ja nende tingimuste järjepidevuse kindlustamine.
1.7. Oma eesmärkide saavutamiseks viib klubi ellu järgmisi tegevusi:
1.7.1. purjetamisvõistluste ja muude purjetamist arendavate ja propageerivate ürituste korraldamine ning läbiviimine;
1.7.2. purjetamisalaste treeningute, koolituste ja kursuste organiseerimine ning läbiviimine;
1.7.3. spordivahendite ning -rajatiste omamine ja haldamine;
1.7.4. võistkondade ja sportlaste võistlustest osavõtu finantseerimine;
1.7.5. koostöö teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, äriühingutega ja muude ühendustega ning füüsiliste isikutega;
1.7.6. kuulumine Eesti Jahtklubide Liitu, osalemine Eesti Jahtklubide Liidu poolt algatatud tegevustes ja projektides;
1.7.7. rahvusvahelistes ja riiklikes arendusprogrammides, -projektides ning kampaaniates osalemine;
1.7.8. purjespordi arendamisel silmapaistvate isikute autasustamine ja premeerimine ning stipendiumite välja andmine vastavalt kehtivale korrale.

2. KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Klubi liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub klubi eesmärkidega ning on nõus täitma klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Klubil on liikmed, noorliikmed, seeniorliikmed ja auliikmed.
2.2.1. Noorliige on alla 18-aastane isik;
2.2.2. Seeniorliige on pensioniikka jõudnud liige, kes on kuulunud klubi liikmeskonda vähemalt 15 aastat;
2.2.3. Auliige on isik, kellele on nimetatud staatus omistatud väljapaistvate teenete või purjetamise eest klubi ees. Isiku auliikmeks nimetamise otsustab üldkoosolek;
2.3. Klubi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.4. Klubi liikmeks saada soovija tasub klubi arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
2.5. Liikmemaksu tasuvad kõik klubi liikmed. Noorliikme, seeniorliikme ja auliikme jaoks on liikmemaksu tasumine vabatahtlik.
2.6. Kõik klubi liikmed võivad klubist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.7. Klubi juhatus võib klubist välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks klubi eesmärgile või klubi põhikirjas esitatut eiravaks (näiteks klubi maine kahjustamine, pikaajaline passiivsus klubi liikmena, klubi liikmemaksu tasumata jätmine).
2.8. Klubi juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Klubi liikmetel on õigus:
3.1.1. Osaleda klubi tegevustes selle eesmärgi täitmisel;
3.1.2. Võtta osa kõigist klubi korraldatavatest üritustest;
3.1.3. Kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele klubi vara;
3.1.4. Võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
3.1.5. Saada teavet klubi tegevuse kohta;
3.1.6. Olla valitud klubi juhtorganitesse;
3.1.7. Astuda klubist välja;
3.2. Klubi liikmetel on kohustus:
3.2.1. tunnustada klubi eesmärke ning järgida klubi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.2.2. hoidma ja kasutama heaperemehelikult klubile kuuluvat vara;
3.2.3. tasuda klubi liikmemaksu.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, kus igal klubi liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
4.2.1. klubi põhikirja muutmine;
4.2.2. klubi majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.3. klubi liikmemaksu suuruse kehtestamine;
4.2.4. auliikmete nimetamine;
4.2.5. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% klubi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% klubi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik klubi liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole klubi liikmetest.
4.5. Klubi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui klubi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 klubi liikmeist palub põhjendatult klubi juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui klubi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama klubi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Klubi üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik klubi liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Klubi liige võib volitada teist klubi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud klubi liikmetest.

5. KLUBI JUHATUS

5.1. Klubi igapäevast tegevust juhib ja klubi esindab juhatus, kuhu kuulub kolm kuni viis liiget.
5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed klubi liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud klubi liikmetest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast kommodoori, kes juhib ja korraldab juhatuse tegevust. Kommodoori valimistel osutub valituks enam hääli kogunud kandidaat.
5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.4.1. klubi igapäevategevuse korraldamine;
5.4.2. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja –arvamise otsustamine;
5.4.3. klubi liikmete arvestuse pidamine, liikmemaksu suuruse määramine ja liikmemaksude kogumine;
5.4.4. klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.4.5. aluse klubi lipu all sõitmise üle otsustamine, mille eelduseks on aluse kapteni või vähemalt ühe meeskonna liikme klubisse kuulumine;
5.4.6. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
5.4.7. klubi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.5. Juhatus esindab klubi kõigis õigustoimingutes.
5.6. Klubi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.7. Juhatuse liikme võib klubi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku kommodoor või vähemalt 2/3 juhatuse liikmeist.
5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.11. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.12. Juhatuse koosolek protokollitakse.
5.13. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt klubi palgalised töötajad.

6. KONTROLLORGANID

6.1. Üldkoosolek määrab revisjoni või audiitorkontrolli.

7. MAJANDUSTEGEVUS

7.1. Klubi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne klubi korralist koosolekut.

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Klubi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Põhikiri on üldkoosoleku poolt vastu võetud 6. aprillil 2019. aastal.